­

UNIVERZITET UNION

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA –
FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

raspisuje

KONKURSZA UPIS STUDENATA NA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

u akademskoj 2017/2018. godini na studijske programe:

 1. INVESTICIONO BANKARSTVO (120 ESPB) – 50 studenata
 2. BANKARSTVO, FINANSIJE I BIZNIS (120 ESPB) – 50 studenata
 3. MARKETING MENADŽMENT (60 ESPB) – 50 studenata

Uslоvi zа upis

Na master akademske studije (120 ESPB) mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Na master akademske studije (60 ESPB) mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju.

Nakon završetka master studija stiče se akademski naziv master, sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Studenti, koji polože sve ispite prve godine master studija i ostvare 240 ESPB na akademskim studijama prvog i drugog stepena, mogu da steknu zvanje diplomirani ekonomista.

Pоstupаk sprоvоđеnjа kоnkursа

 • prijavu na konkurs (formular na sajtu BBA) potrebno je dostaviti do 06.10.2017. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se od 16 do 20.10.2017. godine, prema objavljenom rasporedu,
 • prijemni ispit obaviće se 25.10.2017. godine u 18:00 časova,
 • rangiranje kandidata obaviće se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i intervjua,
 • upis će se obaviti od 27. 10 do 3. 11. 2017. godine od 12:00 do 17:00 časova.

Potrebna dokumenta za prijavu/upis:

 • prijava na konkurs (formular na sajtu BBA) do 06.10.2017. godine
 • diploma osnovnih akademskih studija (original ili ov. kopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ov. kopija).

Nаčin i rоkоvi zа pоdnоšеnjе žаlbе nа utvrđеni rеdоslеd

 • licе kоје kоnkurišе zа upis imа prаvо nа žаlbu nа utvrđеni rеdоslеd kаndidаtа,
 • žаlbа sе u pisаnоm оbliku pоdnоsi Dеkаnu, prеkо sеkrеtаriјаtа Fаkultеtа, u rоku оd 24 čаsа оd оbјаvljivаnjа rаng listе kаndidаtа,
 • Dеkаn dоnоsi rеšеnjе pо žаlbi u rоku оd 24 sаtа оd priјеmа žаlbе. Nаkоn оdlučivаnjа dеkаnа pо žаlbаmа Fаkultеt utvrđuје i оbјаvljuје kоnаčnu rаng listu.

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi za:

 1. studijski program Investiciono bankarstvo – 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata);
 2. studijski program Bankarstvo, finansije i biznis – 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata);
 3. studijski program Marketing menadžment – 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata);

Dodatne informacije:

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Kabinet 210, II sprat
Telefoni: 011/26-31-926; 065/26-21-730; 011/26-21-730
E-mail: master@bba.edu.rs

­