­

Studijski program master akademskih studija nosi naziv Investiciono bankarstvo. Zvanje master ekonomista stiče lice koje položi 12 (dvanaest) ispita i uradi završni (master) rad .

Osnovni cilj studijskog programa Investiciono bankarstvo na master akademskim studijama jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti investicionog bankarstva koje obavljaju investicioni fondovi, penzioni fondovi, dilersko – brokerske kuće, banke i druge organizacije iz finansijskog sektora privrede.

Studijski program Investiciono bankarstvo, koji je razvijen u saradnji sa ICMA centrom u Redingu, osposobljava studente da polože ispitSerije 65 (Uniform Investment Adviser Law Exame) za dobijanje renomirane licence i sticanja zvanja investicioni savetnik koju izdaje FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), SAD.

Jedan od ciljeva ovog studijskog programa jeste da kod studenata razvije analitički pristup u formulisanju i rešavanju složenih zadataka iz domena investicionog odlučivanja kao i da oceni pouzdanost identifikovanih opcija koje predstavljaju alternativna rešenja problema odnosno alternativnih poslovnih odluka. Zahvaljujući znanjima koje stiče na ovom studijskom programu iz oblasti ekonomske analize, analize investicija u hartije od vrednosti i portfolio menadžmenta, finansijskog menadžmenta i finansijskog inženjeringa, student je osposobljen da primenjuje savremene modele, metode i tehnike koje mogu značajno da unaprede proces odlučivanja u raznim područjima investicionog bankarstva.

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Predmet/nastavnik Šifra predmeta Semestar ESPB Predavanja Vežbe SIR
1. Ekonomska analiza
dr Hasan Hanić
2 EKAN1 I 8 3 2  
2. Pravo EU
dr Predrag Dedeić
dr Ivana Ljutić
2PREU1 I 7 2 3  
3. Poslovna etika u finansijama
dr Azra Hanić
dr Živka Pržulj
2PEUF1 I 7 2 3  
4. Savremeno investiciono bankarstvo
dr Ismail Musabegović
2SIBA1 I 8 3 2  
5. Analiza investicija u hartije od vrednosti
dr Zoran Grubišić
2AHOV2 II 8 3 2  
6. Portfolio menadžment
dr Mališa Đukić
2POME2 II 8 3 2  
7. Analiza finansijskih izveštaja
dr Gordana Vukelić
2ANFI2 II 7 2 3  
8. Upravljanje finansijskim rizicima
dr Periša Ivanović
2UFRI2 II 7 2 3  
9. Korporativno upravljanje
dr Predrag Dedeić
dr Ivana Ljutić
2KOUP3 III 8 3 2  
10. Merdžeri i akvizicije
dr Dejan Erić
dr Zvonko Brnjas
2MEAK3 III 7 2 3  
  SIR za master I 2SIRM3 III        10
  Master rad (izrada I dela)   III 15      
11. Korporativno restrukturiranje
dr Dejan Erić
dr Zvonko Brnjas
2KORE4 IV 8 2 3  
12. Bira se 1 od 3 predmeta
  Finansijski inženjering
dr Periša Ivanović
dr Ismail Musabegović
2FINŽ4 IV 7 3 2  
  Bankarski menadžment
dr Branko Živanović
2BAME4 IV 7 2 3  
  Finansijski menadžment
dr Zoran Grubišić
2FIME4 IV 7 2 3  
  SIR za master II 2SIRM4          10
  Master rad (izrada II dela)   IV 15      
  UKUPNO     120      

Obim studija iznosi 120 ESPB, a studijski program traje dve godine (četiri semestra). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka master studija stiče akademski naziv Master ekonomista.

Savladavanjem studijskog programa studenti su osposobljeni za analizu, planiranje i donošenje investicionih odluka u: poslovnim bankama, brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, penzionim fondovima i osiguravajućim društvima, Narodnoj banci Srbije, Komisiji za hartije od vrednosti i drugim regulatornim organima, na berzi, centralnom registru i drugim institucijama finansijskog sistema Srbije, revizorskim kućama, konsultantskim agencijama, kao i u svim drugim organizacijama i institucijama izvan sektora finansijskih usluga.

Na diplomske akademske - master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

1. Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
2. Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

Dokumenta je potrebno dostaviti do 4.10.2019. godine, Beograd, Zmaj Jovina 12, kabinet 210/II (Radnim danima od 12 do 17 časova).

Intervju će se obaviti od 8. do 11.10.2019. prema objavljenom rasporedu.

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja - 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Prijemni ispit za kandidate bez odgovarajućeg fakulteta obaviće se 16.10.2019. godine u 18:00 časova.

Upis će se obaviti od 23.10. do 1.11.2019. godine
(Radnim danima: 12.00-17.00 časova).

Nastava će biti organizovana od 15. novembra 2019. godine. Vreme održavanja predavanja je prilagođeno i kandidatima koji su zaposleni.

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2.160 evra (plaćanje odjednom), odnosno 2.400 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata).

Napomena:
Kandidatima, koji su završili osnovne akademske studije ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB), može se priznati odgovarajući broj bodova iz predmeta koje su polagali na osnovnim studijama, uz adekvatno umanjenje školarine (1 ESPB=50 Eura), o čemu odlučuje nadležna komisija.

Načini plaćanja:
a) u celosti, uz popust od 10% (2.160 EUR)
b) u 6 jednakih rata (po 400 EUR)
c) u 12 jednakih rata (po 200 EUR)

 

­