­

Career Center
Osnovni zadaci Centra za razvoj karijere su:
1. Organizovanje profesionalne prakse studenata
2. Uspostavljanje čvršće saradnje sa bankama, osiguravajućim društvima
i drugim finansijskim organizacijama
3. Saradnja sa diplomiranim studentima BBA.

­